TAALWENKE 13

 

13. Hoofletters
13.1. Algemeen
13.1.1. ʼn Woord wat met ʼn hoofletter begin, behou as woorddeel sy hoofletter na ʼn koppelteken.
Amper-Springbok, voor-BTW-prys, ultra-pro-Russies
13,1,2, Na ʼn dubbelpunt kom daar nie ʼn hoofletter in die normale aaneenlopende volgorde van ʼn sin nie, tensy die teks na die dubbelpunt met ʼn eienaam of ʼn volsin begin.
Ons het die volgende visgereedskap nodig katrolle, stokke, nette, hoeke en dobbers.
Drie van die beste spelers sal deelneem Morné Steyn, Schalk Burger en Victor Matfield.
Dit het lank geneem voor die Vulgaat aanvaar is Dit is eers in die 16e eeu as amptelike Bybel van die Rooms-Katolieke Ker erken.

13. 2. Eiename
13.2.1. Indien ʼn van uit drie los gekrewe dele bastaan, begin die eerste en die laaste deel met ʼn hoofletter, tensy ʼn voorletter of voornaam dit voorafgaan.
Van der Linde maar, Wouter van der Linde (W van der Linde)
De la Rey maar, Anita de la Rey ( A de la Rey)
dr Van der Merwe maar, dr J van der Merwe

Uitsonderings
Anel Janse van Vuuren ( A Janse van Vuuren)
Johan Gey van Pittius ( J Gey van Pittius)

13.2.2.
Vanne wat uit losgeskrewe dele bestaan en as voorname gebruik word, begin met ʼn hoofletter as die betrokke van as naam eerste of alleen voorkom. As só ʼn van na ander name of voorletters voorkom, begin die eerste deel daarvan egter met ʼn kleinletter en begin die laaste deel met ʼn hoofletter (AWS, reël 9.10 (a)
De la Rey Theron, Van Wyk Louw, De Wet Botha
Jan de la Rey Marais, NP van Wyk Louw, JH de W Botha, Frederick van Zyl Slabbert, Le Roux van der Westhuizen, PF de V Clüver, E de la H Hertzog.
LET WEL: Dit is dus die Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Leierskapsontwikkeling. Die naam word afgekort na FVZS Instituut vir Leierskapontwikkeling.
13.2.3. Name van departemente, afdelings, fakulteite en dergelike word gewoonlik met hoofletters geskryf. Wanneer dit ʼn algemene verwysing is, word dit egter met ʼn kleinletter geskryf.
Die Departement van Geskiedenis het ʼn seminaar gehou.
Hy is op pad na die Geskiedenis-departement toe.
Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe is een van die beste fakulteite in die land.
13.2.4. ʼn Ampsbenaming wat na ʼn individu verwys, begin gewoonlik met ʼn hoofletter. Wanneer dit ʼn algemene verwysing is, word dit egter met ʼn kleinletter geskryf.
Die Rektor van die Universiteit van Stellenbosch sal sy toespraak lewer waarin hy die Universiteit se beleid oor navorsing bespreek. Die Rektor sal sy storie moet ken, want die rektore van vyf ander universiteite gaan ook teenwoordig wees.

13,2. 5. Name van vakke, disiplines, kultivars, diererasse, plantvariëte en landbouproduksoorte begin verkieslik met ʼn kleinletter. (AWS, reël 9.7 en die gepaardgaande opmerkings)

algemene taalwetenskap, fisiologie, hout-en metaalwerk, cabernet, hanepoot, raisin-blanc, kolli, jerseykoei, merino, valencia, hubbardpampoen, camembert, cheddar, roquefort.
LET WEL: Spesifieke modulename, byvoorbeeld ‘Chemiese Ingenieurswese 305’, is ʼn uitsondering op hierdie reël en word met aanvangshoofletters geskryf.

13.2.6. Die vertrekpunt wat betref name van siektes en sindrome is dat dit met ʼn kleinletter begin.
masels, rubella, vigs, diabetes, mellitus, muskulêre distrofie
Siektes en sindrome word wel met ʼn hoofletter geskryf wanneer die naam met ʼn akroniem of eienaam begin.
Duitse masels, MIV/vigs, die MI-virus, Alzheimer se siekte, Down se sindroom.
Waar die betrokke eienaam egter verbleek het ( die verband met die persoon met wie die saak waarmee die term oorspronklik verbind is, vervaag het), word die siekte of sindroom met ʼn kleinletter geskryf.
downsindroom, alzheimersiekte
(AWS, reël 9.25 (c), (d)
13.2.7
Die beginsel oor verbleiking soos in 13.2.6. gestel, geld ook in die geval van verbleekte handelsname.
tippex (vir enige korrigeervloeistof)
cutex ( vir enige naellak)
Waar verbleekte handelsname a werkwoord gebruik word, word die werkwoord ook met ʼn kleinletter geskryf.
gegoogle, gefacebook, getippex, gecutex
13.2.8
Afleidings wat uit eiename gevorm is en met die uitgange ‘-is’, ‘isme’, ‘-istiek’ en ‘-isties’ eindig kan met ʼn hoofletter of met ʼn kleinletter geskryf word. (Hoewel die AWS slegs die kleinletter-vorm in sy woordelys verskaf ( AWS reël 9.20)
-is: Boeddhis/boeddhis, Latinis/ latinis
-isme: Anglisisme/ anglisisme, anti-Semitisme/ anti-semitisme
-isties: Anglisisties/ anglisisties
– istiek: Germanistiek/ germanistiek

Lewer kommentaar