Taalwenke 9: Afkortings

Taalwenke 9:
Afkortings
9.1.
Algemeen:
9.1.1. Wanneer dit nodig is om afkortings te gebruik, gebruik dan erkende afkortings wat in byvooerbeeld die AWS aangegee word.
9.1.2. Afkortings moenie aan die einde van ʼn reël geskei word nie.
9.1.3. Koppeltekens word slegs in afkortings gebruik as dit in samestellings voorkom.
BSc-student
9.1.4. Die afkorting van ʼn byvoeglike naamwoord word nie aan die selfstandige naamwoord gekoppel nie.
GM voedsel (geneties gemodifiseerde voedsel) maar die GM-proses ( die genetisemodifikasie-
proses)
NG predikant ( Nederduitse Gereformeerde predikant)
SA leier (Suid-Afrikaanse leier)
9.1.5. Waak teen oortolligheid.
MI-virus (NIE: MIV-virus nie)
9.1.6. Moenie rangtelwoorde by datums gebruik nie, tensy geen maand genoem word nie.
Hulle sal die 16de arrriveer. (NIE: Hulle sal die 16de Maart arriveer nie)
Sy is op 22 Mei 1972 gebore. (NIE: Sy is op die 22ste Mei 1972 gebore nie.)
9.2. Afkortings (lettername en akronieme uitgesluit)
9.2.1. Afkortings sonder punte
9.2.1.1. Universiteitsgrade en ander kwalifikasies
HonsBA
BRekLLB
MB,CHB (Let op: Daar is geen spasie na die komma nie.)
9.2.1.2. Titelafkortings en voorletters
Enkelvoud Meervoud
me mee of mes
mej mejj
mev mevv
mnr mnre
dr drs
prof proff

L.W: LF Ackerman (NIE L.F Ackerman nie)
9.1.1.3. Metrieke simbole
5 kg
45 ml
45*C
205 l
LET OP: Daar is ‘b spasie tussen die syfer en die simbool.

WENKE:
1. Voeg ʼn vaste spasie (nonbreaking of hard space) tussen die syfer en die afkorting of simbool in. Dit verseker dat die eenheid behou word wanneer die sin na die volgende reël oorsvloei. Kyk by reël 12.5. om ʼn vaste spasie te maak.)

2. Die internasionale SI-simbool vir “liter” is ʼn hoofletter- L of ʼn kleinletter-l.

9.2.1.4. Simbole vir chemiese elemente
Na ( LET OP: Geen punte nie)

Lewer kommentaar