Taalwenke 3

TAALWENKE:
Taalwenke 3
3. Adresse en telefoonnommers
3.1.1. In Afrikaans volg die straatnommer op die straatnaam, en die nommer van ‘n woonstel op
die gebou se naam. (In Engels is dit omgekeerd)
Andringastrrat 23
Dahliahof 7
3.1.2. In geval van verskillende plekke met dieselfde naam word die provinsie se naam nie in die
adres op ‘n koevert vermeld nie; dit kan wel in ‘n sin bygevoeg word.
Sy bly in Heidelberg, Wes-Kaap, waas sy as dokter praktiseer. (let op die komma na
‘Wes-Kaap’)
3.1.3. Die voorsetsel saam met ‘n spesifieke straatadres in ‘n sin is ‘by’ (NIE: in/te)
Riki van der Merwe woon by Mimosastaat 18.
MAAR: Die huis wat te koop is, is in Mimosastraat.
Uitsondering: Die gebou is aan die Buitengracht/Heernengracht/Buitenkant in Kaapstad.
3.2. Skryfwyse van adress- los en vas.
3.2.1. ‘n Straatnaam wat uit ‘n soortnaamverbinding bestaan, word slegs vas geskryf.
Kerkstraat
Bloedstraat
3.2.2. Eienaamsamestellings wat ‘n eienaam vorm, kan los of vas geskryf word.
“Die Taaldiens verkies om straatname wat eienaamelemente bevat, vas te skryf, behalwe in
gevalle waar die straatnaam meer as een eienaamelement bevat. Dan gebruik ons ‘n koppel-
teken tussen die laaste eienaam en die aanduider, byvoorbeeld ‘-straat’ of ‘-rylaan’.
Nelson Madela-rylaan
Die koppelteken word ook ingespan waar dit werklik nodig is om leesbaarheid te verhoog:
Rosemary-rylaan
3.2.3. Straatname waarin rangtelwoorde voorkom, kan óf los óf vas geskryf word:
Vierde Straat of Vierdestraat
Sesde Laan of Sesdelaan
3.2.4. As die rangtelwoorde gedeeltelik in syfervorm weergegee word, word die verbinding los
geskryf.
26ste Straat of 26e Straat
3.3: Hoofletters en kleinletters:
3.3.1. Wanneer ‘n straatnaam met ‘n syfer begin, begin die tweede deel met ‘n hoofletter.
Vierde Laan
25ste Straat of 25e Straat
3.3.2. Wanneer die adres in blokvrom op ‘n koevert of boaan ‘n brief geskryf word, word die naam
van die plek of poskantoor in hooflettes geskryf.
Dr DS Nel
Posbus 567
HATFIELD
0083
3.4. Afkortings:
3.4.1 . Rangtelwoorde kan óf met die syfer plus ‘-de’ of ‘-ste’ eindig.
19de of 19e
25ste of 25e
100ste of 100e
3.4.2. ‘Straat’ word nie afgekort nie.
Sewende Straat (NIE: Sewende Str.)
3.4.3. Die afkorting ‘h.v’ word gebruik vir ‘op die hoek van’. In ‘n sin word dit egter uitgeskryf.
h.v.Crozier-en Andringstraat ( NIE: h/v Crozier-en Andringstrate )
Die gebou is op die hoek van Crozier-en Andringstraat.
3.4.4. Die afkorting ‘p.a’ word gebruik vir ‘per adres’.
p.a. Deidre Jonck (NIE: p/a Deidre Jonck)
Kerkstraat 14
3.5. Punktuasie
3.5.1 In ‘n sin word ‘n adres met kommas geskei.
Die kantoor is by Birdstraat, Stellenbosch.
3.5.2 Geen komma kom voor die poskode in ‘n volledige sin nie.
Stuur aansoeke na: Die Taalsentrum, Privaat sak X1, Matieland 7601.
3.5.3 Wanneer die adres in blovorm op ‘n koevert of boaan ‘n brief geskryf word, word
daar geen kommas of punte na die reëls ingevoeg nie.
Dr DS Nel
Posbus 576
HATFIELD
0083
3.6 Telefoonnommers:
3.6.1. Die gebiedskode word eerste geplaas, deur die eerste drie en dan die laaste vier syfers. Selfooonommers word soortgelyk gespasieer. Geen hakies of koppeltekens word gebruik nie.
021 808 2213
082 413 8465
3.6.2. Tolvrye nommers word anders gegroepeer.
0800 40 30
08600 220 224
3.6.3. Uitbreidings word as volg geskryf (‘Uitbreiding’ kan ook uitgeskryf word):
012 433 6635 uitbr.456 (na werk)
3.6.4. Wanneer oorsese lesers deel van ‘n dokument se teikengroep is, word die nommer deur
Suid-Afrika se kode (+27) voorafgegaan en word die nul van die gebiedskode weggelaat.
+27 11 975 6503

 

Lewer kommentaar